Filter

Workout

and stay fit

 1. FAQs

Einloggen


Mit deinen OneFit Zugangsdaten anmelden
Merken
Einloggen

GET ACTIVE, STAY FIT

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


Gevestigd aan de Overschiestraat 182 te (1062 XK) Amsterdam
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56297378


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App: de mobiele applicatie en/of mobiele website van OneFit.
 2. Account: de persoonlijke overzichtspagina van de Gebruiker op de Website en/of App van OneFit, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Gebruiker zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. Betalingsbewijs: een kassabon of rekeningafschrift.
 4. Credits: de eenheden waarmee de OneFit-kaart kan worden aangevuld en die bij OneFit Prepaid dienen als betaalmiddel ter voldoening van de toegangsprijs van een Sportaanbieder.
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die in het bezit is van een Account en een OneFit-kaart en deze gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteiten en/of faciliteiten van een Sportaanbieder.
 6. OneFit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OneFit B.V., gevestigd aan de Overschiestraat 182 te (1062 XK) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56297378.
 7. OneFit-kaart: de kaart welke gekocht is bij een van de Verkooppunten of via de Website en/of App van OneFit en dient om toegang te verkrijgen tot een bij OneFit aangesloten Sportaanbieder.
 8. Online Reservering: het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van een sport- of wellnessactiviteit bij een Sportaanbieder.
 9. OneFit Prepaid: het product van OneFit waarbij de Gebruiker een tegoed op zijn Account of OneFit-kaart zet waarna vervolgens per los bezoek aan de Sportaanbieder kan worden betaald.
 10. Saldo: het (resterende) bedrag of aantal credits dat op de OneFit-kaart van de Gebruiker aanwezig is.
 11. Sportaanbieder: een bij OneFit aangesloten bedrijf dat sport & wellnessactiviteiten en/of -faciliteiten aanbiedt, en waartoe de Gebruiker na het scannen van de OneFit-kaart bij de Terminal of door middel van een online reservering via de Website of App toegang krijgt.
 12. Terminal: de via internet met de database van OneFit verbonden Terminal welke zich bevindt op de locatie van de Sportaanbieder en waarmee na het scannen van de OneFit-kaart de toegang wordt geregistreerd.
 13. OneFit Unlimited: het product van OneFit waarbij de Gebruiker een vaste vergoeding betaalt per maand voor het gebruik van alle Sportaanbieders gedurende die maand.
 14. Website: de Website van OneFit welke bereikbaar is via http://www.onefit.de.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door en met OneFit gesloten, evenals ieder gebruik van het Account, de Website, de App of de OneFit-kaart door de Gebruiker.
 2. Indien een of meerdere artikelen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door OneFit vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.
Artikel 3. OneFit Unlimited
 1. OneFit Unlimited betreft een maandkaart waarbij de Gebruiker een maand lang toegang heeft tot alle activiteiten en locaties van Sportaanbieders zoals vermeld op de Website of App tegen een vast bedrag per maand.
 2. Voor Gebruikers die reeds een Account hebben en in bezit zijn van een OneFit-kaart gaat de looptijd van één maand direct in na ontvangst van de betaling. Voor nieuwe Gebruikers gaat de looptijd in op de eerstvolgende dag na ontvangst van de betaling.
 3. Betaling voor een OneFit Unlimited maandkaart is alleen mogelijk door middel van betaling met creditcard of iDeal via de Website. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Gebruiker tot nadere opzegging aan OneFit toestemming voor automatische verlenging na afloop van de maandtermijn en automatische incasso voor de betaling van volgende maandtermijnen. Betaling van de verschuldigde maandtermijn geschiedt telkens aan het begin van de periode waarop de betaling betrekking heeft.
 4. De looptijd van de OneFit Unlimited maandkaart bedraagt 30 dagen. Opzegging van het abonnement geschiedt 10 dagen voor het einde van de looptijd. Er dient dus rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van 10 dagen. Indien de Gebruiker het abonnement niet opzegt, wordt het abonnement automatisch en onder dezelfde voorwaarden verlengd voor een nieuwe periode van 30 dagen. Er vindt in geval van opzegging geen restitutie plaats van reeds betaalde vergoedingen voor de lopende maand.
 5. De looptijd van het OneFit Unlimited jaarabonnement bedraagt een jaar vanaf het moment van ingang van je abonnement. Na het eerste jaar is je abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 10 dagen.
 6. De Gebruiker kan de looptijd van de OneFit Unlimited maandkaart altijd terugzien in het Account van de Gebruiker. De Gebruiker kan de OneFit Unlimited maandkaart op ieder moment opzeggen in het Account. Opzegging van de lopende periode dient uiterlijk te geschieden 10 dagen voor het verstrijken van de lopende periode. Wordt het abonnement opgezegd gedurende de laatste 10 dagen van de lopende periode dan wordt er automatisch een nieuwe periode gestart aan het einde van de lopende periode en zal het abonnement vervolgens beeindiging na het verstrijken van de nieuwe periode.
 7. Wanneer de Gebruiker de maandkaart opzegt, dan wil dit zeggen dat de maandkaart tegen het einde van de maandtermijn wordt stopgezet. Er kan vanaf dat moment dus geen gebruik meer worden gemaakt van de maandkaart tot het moment dat de maandkaart weer wordt geactiveerd. Op het moment dat de maandkaart wordt geactiveerd, gaat er een nieuwe maandtermijn lopen en kan de Gebruiker weer gebruik maken van de maandkaart. De Gebruiker betaalt dus alleen voor de periode waarin de maandkaart actief is. Het activeren en stopzetten van de maandkaart kan in het Account van de Gebruiker.
 8. Indien de Gebruiker wenst dat zijn account uit de systemen van OneFit wordt verwijderd, dient de Gebruiker hiertoe een schriftelijk verzoek per e-mail bij OneFit in.
 9. Tijdens de looptijd van de OneFit Unlimited maandkaart mag de Gebruiker iedere dag een activiteit reserveren of een locatie bezoeken voor een individuele training. Per maand mag dezelfde locatie maximaal vier (4) keer bezocht worden.
 10. De OneFit Unlimited maandkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Gebruiker moet zich daarom altijd bij de Sportaanbieder kunnen legitimeren. Toegang tot de sport- en/of wellnessactiviteit van de Sportaanbieder verkrijgt de Gebruiker door Online Reservering of door het (laten) scannen van de maandkaart voor aanvang van de sport- en/of wellnesactiviteit.
Artikel 4. OneFit Prepaid
 1. De OneFit-kaart stelt de Gebruiker in staat om de toegangsprijs van de Sportaanbieder te voldoen. Betaling geschiedt door middel van op de OneFit-kaart aanwezige Credits.
 2. De Gebruiker kan het aantal Credits op de OneFit-kaart opwaarderen tegen betaling. Per OneFit-kaart is een saldo van maximaal 60 Credits of 150,00 euro toegestaan. Credits zijn uitsluitend verkrijgbaar op de Website of de App.
 3. Credits zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen (contant) geld.
 4. Na aanschaf van een OneFit-kaart of Credits via de Website of App geldt tot veertien (14) dagen na de besteldatum een volledig retourrecht. OneFit zal de Gebruiker het volledige aankoopbedrag restitueren nadat deze de OneFit-kaart ongebruikt retour heeft gezonden aan OneFit of na terugboeking van de Credits door OneFit.
 5. Door het (laten) scannen van de OneFit-kaart bij een Sportaanbieder of Online Reservering via het Account verkrijgt de Gebruiker toegang tot de sport- en/of wellnessactiviteit van de Sportaanbieder en geeft de Gebruiker onherroepelijk toestemming aan OneFit voor afboeking van het verschuldigde aantal Credits ten laste van het Saldo.
 6. Terugboeking van Credits is niet mogelijk, tenzij de Gebruiker via de klachtenregeling zoals omschreven in artikel 8 een klacht heeft ingediend en deze klacht gegrond wordt verklaard.
 7. Het actuele Saldo kan de Gebruiker inzien op de Website of App. Indien de Gebruiker de hoogte van het Saldo betwist, gelden uitsluitend Betalingsbewijzen van de Gebruiker en de gegevens uit de database en systemen van OneFit als bewijs. OneFit adviseert de Gebruiker eventueel ontvangen Betalingsbewijzen zorgvuldig te bewaren.
 8. Ongebruikte Credits worden in principe niet gerestitueerd. In uitzonderlijke gevallen zoals overlijden of blijvende invaliditeit kan OneFit besluiten een uitzondering op dit principe te maken. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend bij OneFit, waarbij de OneFit-kaart tegelijkertijd aan OneFit retour dient te worden gezonden. Een beslissing tot eventuele restitutie van Credits wordt per geval door OneFit beoordeeld en staat uitsluitend ter beoordeling van OneFit.
 9. OneFit is gerechtigd het aantal verschuldigde Credits voor een bezoek aan een Sportaanbieder te wijzigen. Een actueel overzicht van het verschuldigd aantal Credits per Sportaanbieder, treft de Gebruiker aan op de Website en App.
 10. Het Saldo op de OneFit-kaart is geldig tot uiterlijk één (1) jaar na de laatste activiteit van de Gebruiker. Onder activiteit in de zin van dit artikel wordt slechts verstaan het opwaarderen van de OneFit-kaart of het voldoen van de toegangsprijs door middel van Credits. Na één (1) jaar van inactiviteit vervalt het Saldo en de geldigheid van de OneFit-kaart.
 11. Eenmaal vervallen Saldo kan niet op een andere (nieuwe) OneFit-kaart worden overgeschreven. Vervallen Saldo wordt in geen geval aan de Gebruiker vergoed.
 12. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn slechts van toepassing op het gebruik van OneFit Prepaid.
Artikel 5. Diefstal, verlies, misbruik of fraude
 1. Indien de Gebruiker zijn OneFit-kaart verliest of wanneer de OneFit-kaart wordt gestolen, verduisterd of wanneer de Gebruiker vermoedt dat de OneFit-kaart of het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming dan dient de Gebruiker OneFit onmiddellijk in te lichten via haar Website, per e-mail aan info@onefit.de of via telefoon 020 – 210 31 40. OneFit zal de OneFit-kaart en/of het Account in dat geval blokkeren en het Saldo desgewenst overschrijven naar een nieuwe OneFit- kaart.
 2. Indien OneFit vermoedt dat er met een OneFit-kaart en/of Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende OneFit-kaart en Account worden geblokkeerd.
 3. Transacties gedaan voor het blokkeren van de OneFit-kaart of Account komen voor rekening van de Gebruiker, eventuele transacties gedaan na melding van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van OneFit.
 4. OneFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Gebruiker lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de OneFit-kaart en Account.
Artikel 6. Kosten

OneFit is gerechtigd (administratie)kosten aan de Gebruiker in rekening te brengen en van het Saldo van de Gebruiker af te schrijven voor vervanging van de OneFit-kaart, overheveling van Saldo naar een nieuwe OneFit-kaart of in geval van restitutie van Credits. Eventueel aan de Gebruiker in rekening gebrachte kosten worden telkens vooraf duidelijk door OneFit aangegeven.

Artikel 7. Huisregels
 1. Gebruikers verklaren zich door het gebruik van de OneFit-kaart akkoord met de huisregels van de bezochte Sportaanbieder, hoe dan ook genaamd. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de locatie of zijn terug te vinden op de website van de betreffende Sportaanbieder.
 2. De Gebruiker zal zich in ieder geval houden aan onderstaande (huis)regels van OneFit, ook indien deze niet expliciet worden benoemd in de huisregels van de bezochte Sportaanbieder:
  1. de Gebruiker dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de huisregels van de Sportaanbieder, in het bijzonder de kleding- en gedragsvoorschriften en eventuele leeftijdseisen;
  2. de Gebruiker dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de Sportaanbieder op te volgen;
  3. de Gebruiker dient een eventuele medische indicatie in alle gevallen vooraf kenbaar te maken aan de medewerk(st)er(s) of het management van de Sportaanbieder;
  4. indien de Gebruiker niet bekend is met (bepaalde) apparatuur, hulpmiddelen, oefeningen of activiteiten dan dient de Gebruiker dit vooraf kenbaar te maken zodat de medewerk(st)er(s) van de Sportaanbieder uitleg kan geven;
  5. de Gebruiker zal geen gebruik maken van de faciliteiten of deelnemen aan de activiteiten van de Sportaanbieder indien de Gebruiker onder de invloed is van drank, drugs of medicijnen.
 3. De medewerk(st)er(s) en het management van de Sportaanbieder hebben het recht om iedere Gebruiker, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of activiteit te verlaten en indien gewenst ook van toekomstig bezoek uit te sluiten. De Gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de betaalde toegangsprijs. De sportaanbieder is gehouden OneFit hierover informeren, waarbij OneFit het recht heeft om de Gebruiker bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de OneFit- kaart en het Account van de Gebruiker. De Gebruiker heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de OneFit- kaart geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van Credits of enig ander betaald bedrag.
Artikel 8. Klachtenregeling
 1. De Gebruiker gaat rechtstreeks een overeenkomst met OneFit aan betreffende het gebruik van OneFit Unlimited of OneFit Prepaid. OneFit heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Sportaanbieders ten aanzien van de toegang tot de sport- en wellnessactiviteiten en locaties van Sportaanbieder. Door enkele gebruikmaking van OneFit Unlimited, OneFit Prepaid of de sport- of wellnessactiviteiten van een Sportaanbieder, treedt Gebruiker niet in overeenkomst met de Sportaanbieder.
 2. In geval van klachten kan de Gebruiker zich altijd wenden tot OneFit. Daarnaast kan de Gebruiker zich tot OneFit wenden in geval van een geschil met een Sportaanbieder of met vragen over restitutie (refund).
 3. Klachten met betrekking tot Sportaanbieders, de dienstverlening of producten van OneFit, het gebruik van de OneFit-kaart, Account, Website of App dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van OneFit te worden gemeld.
 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van OneFit is Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam. Het e-mailadres is info@onefit.de. Bij spoedeisende zaken of indien direct overleg gewenst is kan tijdens kantooruren (9.00u t/m 18.00u) ook telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 020 – 210 31 40.
 5. Klachten kunnen tot uiterlijk vijftien (15) dagen na het voorval worden gemeld. Gebruikers worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. OneFit zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.
Artikel 9. Privacy
 1. OneFit neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Gebruikers verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door OneFit.
 2. OneFit zal is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor marketing-doeleinden.
 3. OneFit gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Gebruiker gaat er mee akkoord om via e-mail en social media relevant nieuws en aanbiedingen van OneFit te ontvangen. De Gebruiker kan zich via de Website van OneFit, per e-mail of schriftelijk uitschrijven voor ieder van deze informatievoorzieningen.
 5. OneFit maakt op haar Website gebruik van cookies, voor een volledig gebruik van Website van OneFit is toestemming van de Gebruiker hiervoor noodzakelijk.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van OneFit strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder OneFit Unlimited en OneFit Prepaid.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van OneFit in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Gebruiker gesloten overeenkomst, is OneFit slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor OneFit uit de overeenkomst met Gebruiker voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een redelijke vergoeding voor de periode waarin Gebruiker als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van OneFit. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Gebruiker gedurende deze periode aan OneFit heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van OneFit of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van OneFit voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, daaronder mede begrepen het gebruik van de OneFit-kaart, uitgesloten.
 4. OneFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Gebruiker lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een sport- of wellnessactiviteit van een Sportaanbieder, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Sportaanbieders aangeboden faciliteiten en/of deelname aan activiteiten is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Gebruiker.
Artikel 11. Wijzigingen en vindplaats
 1. OneFit heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden dertig (30) dagen na kennisgeving aan de Gebruiker in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Gebruiker de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst met OneFit op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: info@onefit.de.
 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden treft men telkens aan op de Website van OneFit. Daarnaast zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek stuurt OneFit de Gebruiker kosteloos een exemplaar van haar algemene voorwaarden toe.
Artikel 12. Toepasselijk recht
 1. Op alle betrekkingen tussen de Gebruiker, de Sportaanbieder en/of OneFit is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 8 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van OneFit, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat OneFit met de Gebruiker of de Sportaanbieder kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.